Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)

Việc tìm hiểu kiểm tra phiên bản CustomBuild mà hệ thống Directadmin bạn đang sử dụng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến những lệnh sau này của bạn trong quá trình quản trị và dùng lệnh vận hành hệ thống. Để kiểm tra phiên bản custombuild hệ thống đang được sử dụng là gì bạn … Đọc tiếp Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng (check custombuild version)