Thay đổi giá trị mặc định max_allowed_packet trong mysql

03:22 Chiều - 20/05/2016
0 Bình luận
2617
bởi Phương Anh

  Theo mặc định của MySQL Server thì max_allowed_packet sẽ có giá trị là 1MB, chúng ta có thể kiểm tra và thay đổi giá trị mặc định của MySQL Server này bằng 2 cách sau:

  Cách 1:

  Login ssh vào server của bạn và truy cập mysql như sau :

  mysql -u root -p

  Sau khi login thành công mysql. Ta sẽ kiểm tra “max_allowed_packet” hiện tại có giá trị bằng câu lệnh sau:

  SHOW VARIABLES LIKE ‘max_allowed_packet’;

  VD:

  mysql> SHOW VARIABLES LIKE ‘max_allowed_packet’;
  +————————————+————————+
  |   Variable_name               |            Value          |
  +————————————+————————+
  |   max_allowed_packet  |         1048576       |
  +————————————+————————+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql>

  Theo ví dụ trên thì giá trị hiện tại của max_allowed_packet trên Server đang là 1048576 bytes (1MB) đúng bằng giá trị mặc định của MySQL Server.

  Tiếp tục ta thực hiện câu lệnh bên dưới để thay đổi giá trị max_allowed_packet của MySQL Server (512MB)

  SET GLOBAL max_allowed_packet = 512 * 1024 * 1024;

  Kiểm tra lại tham số max_allowed_packet mới bằng lệnh mysql sau :

  mysql> SHOW VARIABLES LIKE ‘max_allowed_packet’;
  +————————————+————————+
  |   Variable_name                |          Value          |
  +————————————+————————+
  |   max_allowed_packet  |      536870912     |
  +————————————+————————+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql>

  Giá trị max_allowed_packet bây giờ là 536870912 bytes (512 MB).

  Cách 2:

  Nếu bạn có thể chỉnh sửa giá trị của file my.cnf (thường nằm trong “/etc/my.cnf” trên VPS/Server sử dụng CentOS) thì bạn hãy mở file my.cnf và chỉnh sửa hoặc thêm vào dòng sau :

  [mysqld]
  max_allowed_packet = 512M

  Lưu lại file my.cnf và khởi động lại MySQL Server bằng lệnh sau :

  service mysqld restart

  Kiểm tra lại tham số max_allowed_packet mới bằng lệnh mysql sau :

  mysql> SHOW VARIABLES LIKE ‘max_allowed_packet’;
  +————————————+————————+
  |   Variable_name                |          Value          |
  +————————————+————————+
  |   max_allowed_packet  |      536870912     |
  +————————————+————————+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql>

  Giá trị max_allowed_packet bây giờ là 536870912 bytes (512 MB).

  Trên đây là 2 cách thay đổi giá trị max_allowed_packet bằng file my.cnf  và ssh vào Server/ VPS của bạn, ITC Today khuyên bạn nên sử dụng cách 2 ( sửa file my.cnf). Vì nếu bạn sử dụng cách 1 (ssh vào server/vps) mỗi khi MySQL Server khởi động lại thì giá trị max_allowed_packet sẽ trở về giá trị mặc định là 1 MB, do đó bạn nên sử dụng cách cấu hình bằng file my.cnf để mọi thiết lập của bạn được giữ nguyên kể cả khi MySQL Server khởi động lại.

   Tags:

   *
   *

   Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

   Scroll Top