Tag: dịch vụ lưu trữ

Muốn tiếp tục lưu ảnh miễn phí trên Google Photos, hãy mua điện thoại Pixel

Từ sau tháng 6 năm 2021, các điện thoại Google Pixel sẽ là những thiết bị duy nhất được hưởng đặc [...]

12/11/2020bởi Phương Trần

Google Photos sẽ không còn lưu ảnh miễn phí từ tháng 6 năm 2021

Sau ngày này, chỉ các điện thoại Pixel của Google còn giữ được đặc quyền trên.

12/11/2020bởi Vũ Thụy

Scroll Top